งานก่อสร้าง และบริหารโครงการฯ

ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความตระหนัก ถึงขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นแนวทางการให้บริการ โดยคํานึงถึงหลัก Value Engineering และ Commercial และให้ความสําคัญ ต่อสิ่งเหล่านี้ 

เวลา (Time) เศรษฐศาสตร์โครงการ มีความเกี่ยวข้องกับเวลาที่ไม่สามารถอธิบายได้ การระดมทุน ความต้องการทางธุรกิจ การกําหนดเวลา การตลาด การวางแผน และการออกแบบ จะมีอิทธิพลต่อสัญญาการก่อสร้างที่แท้จริง ดังนั้นปัจจัยทั้งหมดจึงต้องชั่งนํ้าหนัก และมีความสมดุลอย่างรอบครอบ

คุณภาพ (Quality) การสร้าง และบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพที่กําหนด คือมาตรฐานสําคัญในการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ

ความยืดหยุ่น ( Flexible ) ความต้องการความยืดหยุ่นตลอดการก่อสร้าง การบริหารโครงการ มีความสําคัญต่อความสําเร็จ และต้องมีการระบุวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง และงานบริหารโครงการ

ค่าใช้จ่าย ( Cost / Budget ) ในการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นต้องพิจารณาถึงความสําคัญการบริหารจัดการเรื่องเวลา คุณภาพ ความยืดหยุ่น ในการตัดสินใจ เพื่อให้โครงการเดินหน้าไม่เกิดการชะงักงัน

ความเสี่ยง ( Risky ) ต้องคํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ เช่น ฤดูกาลของแต่ละภูมิภาค ภัยธรรมชาติ อัตราแปรผัน ค่าเงิน วิกฤติแรงงาน นวัตกรรมที่เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เป็นต้น